وروستي:

تجويد ښوونه

يوولسم لوست: شپـږم مـخـرج – اقصي اللسان ( د ژبې بېخ)

يوولسم لوست: شپـږم مـخـرج اقصي اللسان ( د ژبې بېخ)     موخه:  د “ک ” دمخرج  پېژندنه دقاف مخرج سره نژدې دخولې لورې ته د ژبې بېخ چې کله دمخامخ لوړ تالو سره ولګيږي “کاف” ورڅخه ادا کيږي. د كاف تلفظ كا كِيْ كُوْ اَكْ اِكْ اُكْ پوښتنې ۱- کاف د ژبې له کومې برخې څخه ادا کيږي؟ ۲- [...]

لسم لوست – اقصي اللسان (د ژبې بېخ)

 پنـځـم مـخـرج اقصی اللسان ( د ژبې بېخ ) موخه: د (ق) د مخرج پېژندنه اقصی اللسان د ژبې بېخ ته وايي، قاف او کاف له دې مخرج څخه ادا کيږي دحلق لورې ته نژدې دژبې بېخ چې کله د مخامخ لوړ تالو سره ولګيږي، “قاف” ورڅخه ادا کيږي. د قاف تلفظ قا قِيْ قُوْ اَقْ اِقْ اُقْ  پوښتنې: ۱- اقصی [...]

نهم لوست – ادني الحلق (د حلق نږدې برخه)

څلورم مخرج  ادني الحلق (د حلق نږدې برخه) موخه: د  “غ ، خ ” د مخرج  پېژندنه ادنی الحلق د ستوني هغې برخې ته وايي چې شونډو ته نژدې ده، له دې مخرج څخه هم دوه توري (غين او خا ) ادا کيږي؛ خو ددې دواړو تورو د ادا کولو پر مهال بايد شونډې را غونډې نشي. دغين تلفظ غا غِيْ غُوْ اَغْ اِغْ [...]

اتم لوست – دريم مخرج وسط الحلق ( د حلق منځنۍ برخه)

اتم لوست دريم مخرج وسط الحلق ( د حلق منځنۍ برخه) موخه: د “ع  ، ح”  دمخرج پېژندنه وسط الحلق  دستوني منځنۍ برخې ته وايي او له دې مخرج څخه دوه توري ( عين او حا ) ادا کيږي.   دعين تلفظ عا عِيْ عُوْ اَعْ اِعْ اُعْ د حا تلفظ حا حِيْ حُوْ اَحْ اِحْ اُحْ پوښتنې: ۱- وسط الحلق دستوني کومې [...]

اووم لوست ـ دوهم مخرج: اقصي الحلق (د حلق لرې برخه)

دوهم مخرج: اقصي الحلق (د حلق لرې برخه) موخه: د “ء ، هـ”  د مخرج پېژندنه اقصی الحلق دستوني هغې برخې ته وايي چې دسينې لورې ته نژدې ده، له دې مخرج څخه دوه توري (همزه او ها) ادا کيږي. دهمزه تلفظ ء’ ء ء اَءْ اِءْ اُءْ د ها تلفظ ها هِيْ هُوْ اَهْـ اِهْـ اُهْـ پوښتنې:   ۱- اقصی الحلق [...]
1 2 3