وروستي:

اووم لوست ـ دوهم مخرج: اقصي الحلق (د حلق لرې برخه)

دوهم مخرج: اقصي الحلق (د حلق لرې برخه)

موخه: د “ء ، هـ”  د مخرج پېژندنه

اقصی الحلق دستوني هغې برخې ته وايي چې دسينې لورې ته نژدې ده، له دې مخرج څخه دوه توري (همزه او ها) ادا کيږي.

دهمزه تلفظ

ء’

ء

ء

اَءْ

اِءْ

اُءْ

د ها تلفظ

ها

هِيْ

هُوْ

اَهْـ

اِهْـ

اُهْـ

پوښتنې:  

۱- اقصی الحلق دستوني کومې برخې ته وايي؟

۲- له اقصی الحلق څخه کوم توري ادا کيږي؟