وروستي:

يوولسم لوست: شپـږم مـخـرج – اقصي اللسان ( د ژبې بېخ)

يوولسم لوست:

شپـږم مـخـرج

اقصي اللسان ( د ژبې بېخ)

    موخه:  د “ک ” دمخرج  پېژندنه

دقاف مخرج سره نژدې دخولې لورې ته د ژبې بېخ چې کله دمخامخ لوړ تالو سره ولګيږي “کاف” ورڅخه ادا کيږي.

د كاف تلفظ

كا

كِيْ

كُوْ

اَكْ

اِكْ

اُكْ

پوښتنې

۱- کاف د ژبې له کومې برخې څخه ادا کيږي؟

۲- د قاف او کاف تر منځ په ادا کولو کې څه تو پير دی؟