وروستي:

افغان مدرسه.. د پايلو د اعلان غونډه په انځورونو کې