وروستي:

اړيکي

که غواړئ چې ليکنې، مقالې او يا نور مهم راپورونه مو  زموږ په وېبپاڼه کې خپاره شي، نو هيله ده چې و لاندې برېښناليکونو ته يې راولېږلئ. او له خپلو نېکو مشورو او نيوکو مو مه هېروئ. او که کومه ديني او اسلامي پوښتنه لرئ، هغه هم په لاندې برېښناليک له موږ سره شريکه کړئ، خو ياده دې وي که پوښتنه مو کورنۍ وي؛ نو حل يې يوازې له تاسو سره شريکېږي.

Afghanfoundation1@gmail.com

info@afghanfoundation.net