وروستي:

این است آچین!

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند

در ماتم به خاک و خون کشیدن مردم «آچین»، توسط  امریکا

 

این است «آچین» ننگرهار!

جای تجمع مردم، از برای برگشت حاجیان؛

جای ارج گذاشتن، از برای دین و دینداران!

آمده اند تا از حجاج شان استقبال نمایند!

فضای پُر از شور و شعف افغان؛

فضای «گیم بازی» امریکائیان!

از عقب کمپیوتر، در پی داعش اند!

این است داعش؛

و این است «آچین»!

بلی! «آچین» در ماتم است،

و بی بی سی در جشن و گزارش تهیه کردن است!

این است سیزده داعشی، که فضای امن واشنگتن را تهدید می دارند!

چرا اجیران مُهر سکوت بر دهن زده اند!؟

چرا!؟

آخر چرا!؟

کجاست حکومت عین و غین

کجاست خانم سیما سمر

کجاست نقض حقوق بشر!؟

این است تحفه ی حاجیان!؟

آنها قربانی شان را در مکه نموده بودند!

پس چرا دوباره قربانی!؟

قربانی فرزندان و عزیزان؛

در «بقچه» های سوغاتی!

از برای ماتم زدگان «آچین»!

بلی! «آچین» در ماتم است،

کجا شد، بصیرت از حق!؟

و کجا شد، بیان حق!؟