وروستي:

افغان ښوونځى

افغان د لوړو زده کړو مؤسسه کې داخله پيل شوې ده!

افغان بنسټ د تاسيس سره سم کله چې د ښوونیزو چارو مديریت په کار پیل وکړ، نو په هېواد کې يې د يو پوهنتون د تاسیس او  جوړښت هوکړه وکړه. په دې لړ کې يې په کابل کې له بېلابېلو پوهانو، علماوو او  د نظر له خاوندانو سره ناستې،  سلا او مشورې تر سره شوې، چې په پایله کې د پوهنتون دتاسيس چارې [...]
1 2 3 4