وروستي:

له کنړي کډوالو سره د افغان بنسټ مرستې- انځورونه