وروستي:

د زده کوونکو تر منځ سيالي (3)

د زده کوونکو تر منځ سيالي (3)

څرګندونه مو لاندې وليکئ