وروستي:

9999999999999

9999999999999

څرګندونه مو لاندې وليکئ