وروستي:

افغان مجله.. دوولسمه ګڼه له چاپه را ووته

1212

د انځور له کېښکاږلو سره يې خپل کمپيوټر ته ښکته کړه