وروستي:

اسلام او سياسي اندونه

اسلام او سياسي اندونه

کتاب پېژندنه

نوم : اسلام او سياسي اندونه

ليکوال: مفتي محمد تقي عثماني

ژباړن: مولوي نورالله عزام – د افغان مدرسې مدير

بيا کتنه: د علمي څېړنو د تاليف او ژباړې څانگه

ډيزاین : انجنیرمحمدافضل ذاکر

د پوښتۍ ډيزاين: انجنیرجمعه خان نايل

خپرندوی:  د افغان بنسټ خپرنيزه او بلنيزه څانگه

چاپلړ: دويم

چاپشمېر: زر ټوکه

چاپنېټه:  ۱/۷/۱۳۹۳