وروستي:

د رسول الله صلي الله عليه وسلم ځواني

څلورم لوست

د رسول الله صلی الله عليه وسلم ځواني

رسول الله صلی الله عليه وسلم په ځوانۍ کې هم ډېر نېک، حياناک، له بدو  بېزاره او ډېر رښتونی انسان و، تل يې د مظلوم ننګه کوله، له همدې امله يې په هغه تړون کې هم ګډون وکړ چې د مظلوم د ملاتړ په موخه په مکه کې جوړ شوی و، دغه راز د بې ساري امانتدارۍ له امله رسول الله صلی الله عليه وسلم ته ټولو قريشو د (امين) لقب ورکړی و .

له همدې امله به له اسلام نه وړاندې قريشو خپلې شتمنۍ او ارزښتناک شيان له محمدصلی الله عليه وسلم سره ايښودل