وروستي:

دحضرت محمدصلی الله عليه وسلم پالنه

دريم لوست

دحضرت محمدصلی الله عليه وسلم پالنه

د پلار له مړينې وروسته د رسول الله صلی الله عليه وسلم پالنه د مور آمنې بي بي پر غاړه شوه؛ خو نوموړې هم په ابواء کلي کې هغه وخت وفات شوه چې  پيغمبرصلی الله عليه وسلم سره يو ځای له مدينې نه بېرته مکې ته روانه وه، دغه وخت د پيغمبرصلی الله عليه وسلم عمر شپږ کاله و .

د پلار او مور له وفات وروسته د رسول الله صلی الله عليه وسلم پالنه د هغه نيکه ( عبدالمطلب ) پر غاړه واخېستله او دوه کاله وروسته چې  عبدالمطلب هم وفات شو بيايې تره ( ابوطالب ) پالنه کوله .

 

پوښتنې:

۱- د رسول الله صلی الله عليه وسلم لومړنۍ پالنه د چا پر غاړه وه؟

۲-  رسول الله صلی الله عليه وسلم څو کلن و چې مور يې وفات شوه؟

۳- د رسول الله صلی الله عليه وسلم مور چيرې وفات شوه؟