وروستي:

د ستړي مشې آداب

دوهم لوست

 د ستړي مه شې اداب

 

موخه: د ستړې مه شې د ځينو آدابو پېژندنه

 ۱- زموږګران پیغمبرمحمد (صلی الله علیه وسلم) وایي : کله چې دوه مسلمانان سره مخامخ شي اود لاسونوپه ورکولوسره ستړي مه شې وکړي نو تر  جلاکیدو مخکې دهغوی ګناهونه بخښل کیږي

 ۲- په لاسونوستړې مه شې کول سنت طریقه ده اودا کینه له منځه وړي

 ۳- په دواړو لاسونو باید ستړې مه شې  وکړو اودستړې مه شې پرمهال دیوبل پر لاس ورټیټ نه شو

 ۴- دتللو پرمهال یوبل ته لاس ورکول ښه کاردی که چیرې چاته تکلیف نه رسیږي

 پوښتنې :

 ۱- زموږ ګران پیغمبرمحمد (صلی الله علیه وسلم) دستړي مه شې په اړه څه ویلي دي؟

۲- په لاسونوستړي مه شې کول څه ګټه لري؟

 ۳- ستړي مه شې باید په څه ډول وکړو؟

 

فعاليت :

 دستړي مه شې دادا بوپه اړه دخپلې کورنۍله غړو او ملګرو سره خبرې وکړئ او د هغو نظر وغواړئ