وروستي:

تجويد ښوونه

د تجويد تعريف او ارزښت

لومړی لوست  دتجويد تعريف او ارزښت موخه:   دتجويدتعريف، موضوع او غرض پېژندنه دتجويد تعريف :  تجويد په لغت کې ديو شي ښايسته کولو ته وايي. په اصطلاح کې : هرحرف له خپل مخرج څخه دهغه د صفاتو او آدابو سره سم ادا کولو ته تجويد وايي . دتجويد موضوع : دهجا توري له الف څخه تر (يا) پورې چې ټول [...]
1 2 3